Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep www.fototapety24.pl, prowadzony jest przez firmę:
MK STUDIO Mariusz Knesz
ul. Czecha 55
44-200 Rybnik
NIP: 642-298-36-43
Dalej nazywany "Sprzedającym".
2. MK STUDIO jest stroną umowną sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Klientem i figuruje na rachunku jako sprzedawca zamówionego towaru.
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz.883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4. Firma MK STUDIO oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego w sklepie, każdorazowo opłacone są prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik.

II. OFERTA SKLEPU
1. Produkty oferowane przez sklep nie są ograniczone terytorialnie.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚCI
1. Zamówienia przyjmowane są wg. kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00 oraz dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego. W przypadku większych zamówień Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji niż ten podany w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu kupującego).
2. Zamówienie jest zaakceptowane tylko jeśli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany za pomocą sklepu.
3. Klient ma prawo do korekty swojego zamówienia, do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto firmy Klient otrzymuje na wskazany przez siebie w procesie zamówienia adres e-mail wiadomość z informacją o przyjęciu przez MK STUDIO zamówienia do realizacji.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, niezbędne do zrealizowania zamówienia, oraz które nie zostaną opłacone w terminie siedmiu dni kalendarzowych, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.?
6. Standardowy czas realizacji zamówienia (wysyłki) wynosi do 6 dni roboczych, od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.
7. Zapłata za zamówienia produktu przez Klienta obywa się przelewem na konto Sklepu, należność za zamówiony towar wraz z opłatą za spedycje przesyłki. Weryfikacja i potwierdzenie zamówienia przez Sklep rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na konto. Po dokonanym potwierdzeniu, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia.
8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klienta.
9. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Fototapety, obrazy, naklejki, plakaty, fotorolety są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiary wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta
2. Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.
3. W przypadku zakupu gotowych naklejek dla dzieci przysługuje możliwość zwrotu w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Klient otrzymał przesyłkę z zamówionym towarem.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice w wyglądzie towaru dostarczonego od oferowanego przez sprzedającego. Obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu na danym monitorze. Takie odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
3. Klient jest zobowiązany w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z towarem zgłosić drogą mailową bądź pocztą reklamacje, dotyczącą uszkodzenia paczki lub towaru.
4. Sprawdzenia jakości dostarczonego towaru, należy dokonać przed montażem. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec MK STUDIO.
5. Klient, który zgłasza wadę towaru, jest zobowiązany na wezwanie Sklepu odesłać wadliwy towar, w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sklep jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 14 dni zakończyć proces reklamacyjny (liczone od momentu dostarczenia towaru). Za jego zakończenie uznaje się określenie stanowiska. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z podanego terminu, uprawnia tym samym Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu pieniędzy za złożone zamówienie.
6. Szkody, które powstały skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montowania towaru, lub jego użytkowania, nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określają informacje podane przez producenta towaru.
7. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne ślady uszkodzenia lub otwierania istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony. Należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. Należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z Sklepem. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
2. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią, a postanowienia w nim zawarte stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
4. Firma MK STUDIO prowadząca sklep internetowy www.fototapety24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta
5. Adres Sklepu do korespondencji:
MK STUDIO Mariusz Knesz
pl.Św.Krzyża 2
44-300 Wodzisław Śl.